Ban thờ đứng - án gian

Bàn thờ treo tường

Tấm chống ám khói hương